Agrobosbouw NL

agrobosbouw: een agro-ecologisch systeem met toekomst!

Welkom op onze website!

Als u op de hoogte wilt blijven van de op het gebied van agrobosbouw steeds sneller verlopende ontwikkelingen in ons land, kijk op deze website dan onder publicaties of teken dan in op onze met enige regelmaat verschijnende nieuwsbrieven.


De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties hanteert deze definitie voor agrobosbouw: "Agrobosbouw is de collectieve naam voor landgebruikssystemen en -technologieën waarbij houtige en vaste planten (bomen, struiken, kruiden, etc.) weloverwogen worden gebruikt op dezelfde percelen als landbouwkundige gewassen en/of dieren, in een bepaalde ruimtelijke indeling of in een bepaalde volgorde in tijd. In agrobosbouw systemen vinden er zowel ecologische als economische interacties plaats tussen de verschillende onderdelen."

De belangstelling voor agrobosbouw stijgt wereldwijd al jaren, in Europa mede dankzij EU-onderzoeksprojecten als het bijna afgeronde AGFORWARD (AGroFORestry that Will Advance Rural Development). Agrobosbouw is overigens niet nieuw, Europa kent nog minstens zo'n 15,4 miljoen hectare agrobosbouw, ongeveer 6,5% uitmakend van alle voor landbouw in Europa in gebruik zijnde grond, uiteenlopend van zo'n 50% in landen als Griekenland en Portugal tot maar enkele procenten in landen met intensieve landbouw en veeteelt als dat van ons.

De verschillende vormen van agrobosbouw leveren meer opbrengst op dan gangbare landbouw; ze zorgen voor een flinke toename van de biodiversiteit en een herstel van de bodem c.q. van het bodemleven; ze hebben minder onderhoud nodig en geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen. En ze zorgen voor het vastleggen van grote hoeveelheden CO2.

Een moderne toekomstgerichte en toekomstbestendige agrobosbouw is om te beginnen dus ook een interessante optie voor boeren als het om hun inkomen c.q. hun inkomenszekerheid gaat. Het is ook een interessante optie voor ons allemaal: hij levert natuur c.q. biodiversiteit op, (biologisch) voedsel, een aantrekkelijk(er) landschap, recreatiemogelijkheden, etc. En het is een op zijn minst ook interessante optie bij onze kennelijk nog niet zo denderend verlopende pogingen om te gaan voldoen aan datgene waarvoor we hebben getekend in het Klimaatakkoord van Parijs: een sterke reductie van onze CO2-uitstoot!